Archiwum miesiąca: grudzień 2012

Składki za IV kwartał

Przypominamy o konieczności przelania składek za IV kwartał do dnia 10 stycznia 2013r. Prosimy również o wypełnienie druku – „składki” i przesłanie go skarbnikowi. Druk do pobrania tutaj lub w zakładce „do pobrania”. Wypełnić należy zarówno arkusz pt. „2012” jak i „zarząd”. Do korespondencji należy załączyć skan ostatniej strony książki finansowej.

 

Sanatorium w Krynicy

Region Górnośląski ZLP dysponuje dwoma miejscami w sanatorium „Leśnik – Drzewiarz” w Krynicy Górskiej w terminie od 10 do 23 stycznia 2013. Chętnych prosimy o zgłoszenia na adres zlp.kobior@op.pl do dnia 27.12.2012. Następne terminy podane będą na początku przyszłego roku.

Nagroda za IV kwartał

Dyrektor Generalny skierował do podległych jednostek pismo w sprawie uruchomienia nagrody za IV kwartał br. Wysokość nagrody wg wcześniejszych ustaleń ze związkami zawodowymi. Wypłata do dnia 4 stycznia 2013.

Informacja z posiedzenia Rady Krajowej ZLP w RP

W dniach 14 i 15 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej naszego Związku, częściowo z udziałem dyrektora generalnego LP Adama Wasiaka.

Podczas spotkania dyrektor Wasiak podtrzymał ustalenia ze spotkania negocjacyjnego z 5 grudnia. Członkowie Rady Krajowej zgłosili potrzebę mocniejszego zaakcentowania konieczności konsultacji ze stroną związkową wszelkich spraw związanych z polityką mieszkaniową w LP.

Strony spotkania zgodziły się, że znajduje to umocowania w Ustawie o Związkach Zawodowych.

Rada Krajowa dyskutowała ponadto o :

 • polityce informacyjnej Związku, w tym o sposobie wydawania biuletynu informacyjnego
 • sprawach finansowych, w tym preliminarzu wydatków na rok 2013
 • udzieleniu zapomóg dla członków Związku
 • nadzorze nad sanatorium w Krynicy i ośrodkiem wypoczynkowym w Jantarze
 • sposobie rozpatrzenia skarg, które wpłynęły do Rady Krajowej

Informacja o ilości członków związku

Prosimy zakładowe organizacje związkowe o przesłanie na adres: zlp.kobior@op.pl do dnia 10 stycznia 2013r. informacji:

 • Nazwa organizacji zakładowej  ……………………………………………………….
 • Ilość członków ogółem            ……………………………………………………….
 • W tym emerytów                    ……………………………………………………….
 • Uwagi                                    ……………………………………………………….

Dane wg stanu na 31 grudnia 2012r

Nagroda „świąteczna” uruchomiona

Pismem z dnia 7 grudnia 2012r. Zn.spr.: GK-1041-51/12 Dyrektor Generalny LP uruchomił wypłatę nagrody „świątecznej”. Wypłata nagrody powinna nastąpić do dnia 14 grudnia 2012r. w równej kwocie dla wszystkich zatrudnionych proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

 

Informacja ze spotkania związków zawodowych z Dyrektorem Generalnym w dniu 5 grudnia 2012r.

W dniu 2012-12-05 odbyło się długo oczekiwane spotkanie negocjacyjne związków zawodowych z dyrektorem generalnym LP Adamem Wasiakiem.

Ze strony naszego Związku udział w negocjacjach wzięli: Bronisław Sasin, Zbigniew Czeryba, Grzegorz Cekus,  Krzysztof Górski, Jerzy Przybylski, Jerzy Miliszewski, Paweł Kania, Stefan Krejmer.

W dyskusji i negocjacjach poruszono m.in.  następujące tematy:

 1. Sytuację ekonomiczną LP

Przed przystąpieniem do właściwych negocjacji omówiono bieżącą sytuacją ekonomiczną LP, którą zebrani ocenili zgodnie jako dobrą. Przedstawione zostały również zamierzenia kierownictwa LP na rok przyszły, w tym szczególnie interesujące pracowników plany dotyczące poziomu zatrudnienia, funduszu płac oraz zamierzeń inwestycyjnych. W dwóch pierwszych kwestiach planowany jest wzrost a w trzeciej mimo lekkiego obniżenia nadal utrzymanie wysokiego poziomu nakładów na inwestycje.

 1. Politykę mieszkaniową

W roku bieżącym wydano już ok.1500 zgód na sprzedaż lokali mieszkalnych a sprzedano do końca października 1023  Na dzień dzisiejszy wartości te przekraczają już wykonanie ubiegłoroczne, do końca roku spodziewany jest dalszy ich wzrost. Strona związkowa docenia postęp w tym zakresie  jednakże stoimy na stanowisku, że potrzebne są dalsze prace nad kompleksowym rozwiązaniem spraw mieszkaniowych a wykonanie założeń w zakresie sprzedaży zbędnej substancji mieszkaniowej jest jeszcze dalekie od docelowego.

Uzgodniono, że konieczna jest konsultacja ze związkami zawodowymi planów i zamierzeń dotyczących spraw mieszkaniowych na każdym etapie począwszy od formułowania założeń polityki mieszkaniowej w Nadleśnictwach.

 1. Sprawy płacowe

 Uzgodniono:

 • Wypłatę nagrody świątecznej w wysokości jednakowej dla każdego pracownika LP do dnia 14 grudnia br.
 • Wypłatę nagrody kwartalnej o charakterze uznaniowo -motywacyjnym do dnia 4 stycznia 2013
 • Wypłatę nagrody rocznej o charakterze uznaniowo-motywacyjnym do dnia 10 stycznia 2013
 • Wysokość w/w świadczeń: nagroda świąteczna i kwartalna jak poprzednia nagroda kwartalna, nagroda roczna min. o 20 % większa od w/w.
 • Wzrost stawki wyjściowej ( tzw. punktu) od 1 stycznia 2013. Wysokość zmiany zostanie ustalona po zakończeniu sprzedaży drewna w procedurze e-drewno końcem stycznia przyszłego roku.
 1. Ubezpieczenia pracownicze

Strona związkowa podniosła potrzebę opracowania  systemu ubezpieczeń pracowników LP m.in. od chorób odzwierzęcych . W chwili obecnej coraz  większa liczba leśników boryka się z problemem boreliozy i innych chorób zwiąnych ze środowiskiem pracy. Uważamy, że ze strony pracodawcy powinni oni otrzymać daleko idąca pomoc w walce ze skutkami  chorób a także pomoc w celu szybkiej i właściwej diagnozy. Jednym ze sposobów zrealizowania tego postulatu może stać się system ubezpieczeń finansowanych ze środków LP.   

 1. Zmiany w PUZP

Uzgodniono, że protokołem dodatkowym nr 20  do PUZP wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 • Wzrost nagrody jubileuszowej do 400%  za 40 i więcej lat pracy.
 • Zmianę zapisów dotyczących dodatków mieszkaniowych dla osób, które utraciły w wyniku rozporządzenia z roku 2009 prawo do bezpłatnego mieszkania, a którym mieszkania te nie zostały sprzedane. Wysokość dodatku stanowić będzie różnicę pomiędzy kwotą 300 PLN a wysokością naliczonego czynszu i zmieniać się będzie wraz z jego wzrostem ( lub spadkiem). Zmiana ta pozwoli na zrekompensowanie start spowodowanych odebraniem przywileju do bezpłatnego mieszkania.
 • Objęcie statusem absolwenta o również osób kończących studia 3 stopnia
 • Podniesienie maksymalnej wysokości możliwej stawki zaszeregowania dla niektórych stanowisk robotniczych (dotyczy to kierowców)
 • Zmianę zapisów dotyczących miejsca pracy tak aby ustalane ono było dla każdego pracownika w umowie o pracę z wyłączeniem stanowisk nadleśniczego, zastępcy  nadleśniczego i inżyniera nadzoru – tu miejscem pracy pozostanie teren nadleśnictwa i leśniczego, podleśniczego i gajowego – miejscem pracy pozostanie teren leśnictwa

Ponadto związki zawodowe podniosły potrzebę zmian m.in. w zakresie :

 • jednoznacznego określenia, ze możliwy jest pobór deputatu opałowego w naturze z góry za cały rok z zastrzeżeniem, że w razie wygaśnięcia stosunku pracy wartość nadebranego drewna podlegałaby zwrotowi (z wyłączeniem przejścia na rentę lub emeryturę)
 • możliwości wypłacenia jednorazowego odszkodowania dla osób uprawnionych do bezpłatnych mieszkań,  którzy  dobrowolnie by je opuścili zrzekając się prawa do lokalu zastępczego
 • konieczności wprowadzenia zapisu o możliwości refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych ze wskazań lekarskich dla pracowników pracujących na rejestratorach
 • zaliczania do stażu pracy okresów zatrudnienia  w prywatnych firmach urządzania lasu
 • poziomu stawki bazowej do obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej

Dla dalszego opracowania zmian w PUZP powołany został przez wszystkie związki zawodowe zespół,  w skład którego ze strony ZLP weszli : Bronisław Sasin, Grzegorz Cekus, Krzysztof Górski, Jerzy Przybylski.

Z ostatniej chwili !!!

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie central związkowych z Dyrektorem Generalnym LP. W telegraficznym skrócie informujemy, że w wyniku negocjacji płacowych ustalono, że zostaną pracownikom LP wypłacone nagrody:

 • „świąteczna” wypłacona do 14.12.2012r. w wysokości nagrody kwartalnej dla każdego pracownika w równej kwocie
 • kwartalna o charakterze uznaniowym za IV kwartał wypłacona do 04.01.2013r. w wysokości jak nagrody za poprzednie kwartały
 • „roczna” wypłacona do 10.01.2013r. w wysokości o 20% większej niż nagroda kwartalna

Ponadto z dniem 01.01.2013r. ulegnie podwyższeniu stawka wyjściowa. Wielkość podwyżki jest uzależniona od cen jakie zostaną osiągnięte na aukcjach na 2013r.