Informacja ze spotkania związków zawodowych z Dyrektorem Generalnym w dniu 5 grudnia 2012r.

W dniu 2012-12-05 odbyło się długo oczekiwane spotkanie negocjacyjne związków zawodowych z dyrektorem generalnym LP Adamem Wasiakiem.

Ze strony naszego Związku udział w negocjacjach wzięli: Bronisław Sasin, Zbigniew Czeryba, Grzegorz Cekus,  Krzysztof Górski, Jerzy Przybylski, Jerzy Miliszewski, Paweł Kania, Stefan Krejmer.

W dyskusji i negocjacjach poruszono m.in.  następujące tematy:

 1. Sytuację ekonomiczną LP

Przed przystąpieniem do właściwych negocjacji omówiono bieżącą sytuacją ekonomiczną LP, którą zebrani ocenili zgodnie jako dobrą. Przedstawione zostały również zamierzenia kierownictwa LP na rok przyszły, w tym szczególnie interesujące pracowników plany dotyczące poziomu zatrudnienia, funduszu płac oraz zamierzeń inwestycyjnych. W dwóch pierwszych kwestiach planowany jest wzrost a w trzeciej mimo lekkiego obniżenia nadal utrzymanie wysokiego poziomu nakładów na inwestycje.

 1. Politykę mieszkaniową

W roku bieżącym wydano już ok.1500 zgód na sprzedaż lokali mieszkalnych a sprzedano do końca października 1023  Na dzień dzisiejszy wartości te przekraczają już wykonanie ubiegłoroczne, do końca roku spodziewany jest dalszy ich wzrost. Strona związkowa docenia postęp w tym zakresie  jednakże stoimy na stanowisku, że potrzebne są dalsze prace nad kompleksowym rozwiązaniem spraw mieszkaniowych a wykonanie założeń w zakresie sprzedaży zbędnej substancji mieszkaniowej jest jeszcze dalekie od docelowego.

Uzgodniono, że konieczna jest konsultacja ze związkami zawodowymi planów i zamierzeń dotyczących spraw mieszkaniowych na każdym etapie począwszy od formułowania założeń polityki mieszkaniowej w Nadleśnictwach.

 1. Sprawy płacowe

 Uzgodniono:

 • Wypłatę nagrody świątecznej w wysokości jednakowej dla każdego pracownika LP do dnia 14 grudnia br.
 • Wypłatę nagrody kwartalnej o charakterze uznaniowo -motywacyjnym do dnia 4 stycznia 2013
 • Wypłatę nagrody rocznej o charakterze uznaniowo-motywacyjnym do dnia 10 stycznia 2013
 • Wysokość w/w świadczeń: nagroda świąteczna i kwartalna jak poprzednia nagroda kwartalna, nagroda roczna min. o 20 % większa od w/w.
 • Wzrost stawki wyjściowej ( tzw. punktu) od 1 stycznia 2013. Wysokość zmiany zostanie ustalona po zakończeniu sprzedaży drewna w procedurze e-drewno końcem stycznia przyszłego roku.
 1. Ubezpieczenia pracownicze

Strona związkowa podniosła potrzebę opracowania  systemu ubezpieczeń pracowników LP m.in. od chorób odzwierzęcych . W chwili obecnej coraz  większa liczba leśników boryka się z problemem boreliozy i innych chorób zwiąnych ze środowiskiem pracy. Uważamy, że ze strony pracodawcy powinni oni otrzymać daleko idąca pomoc w walce ze skutkami  chorób a także pomoc w celu szybkiej i właściwej diagnozy. Jednym ze sposobów zrealizowania tego postulatu może stać się system ubezpieczeń finansowanych ze środków LP.   

 1. Zmiany w PUZP

Uzgodniono, że protokołem dodatkowym nr 20  do PUZP wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 • Wzrost nagrody jubileuszowej do 400%  za 40 i więcej lat pracy.
 • Zmianę zapisów dotyczących dodatków mieszkaniowych dla osób, które utraciły w wyniku rozporządzenia z roku 2009 prawo do bezpłatnego mieszkania, a którym mieszkania te nie zostały sprzedane. Wysokość dodatku stanowić będzie różnicę pomiędzy kwotą 300 PLN a wysokością naliczonego czynszu i zmieniać się będzie wraz z jego wzrostem ( lub spadkiem). Zmiana ta pozwoli na zrekompensowanie start spowodowanych odebraniem przywileju do bezpłatnego mieszkania.
 • Objęcie statusem absolwenta o również osób kończących studia 3 stopnia
 • Podniesienie maksymalnej wysokości możliwej stawki zaszeregowania dla niektórych stanowisk robotniczych (dotyczy to kierowców)
 • Zmianę zapisów dotyczących miejsca pracy tak aby ustalane ono było dla każdego pracownika w umowie o pracę z wyłączeniem stanowisk nadleśniczego, zastępcy  nadleśniczego i inżyniera nadzoru – tu miejscem pracy pozostanie teren nadleśnictwa i leśniczego, podleśniczego i gajowego – miejscem pracy pozostanie teren leśnictwa

Ponadto związki zawodowe podniosły potrzebę zmian m.in. w zakresie :

 • jednoznacznego określenia, ze możliwy jest pobór deputatu opałowego w naturze z góry za cały rok z zastrzeżeniem, że w razie wygaśnięcia stosunku pracy wartość nadebranego drewna podlegałaby zwrotowi (z wyłączeniem przejścia na rentę lub emeryturę)
 • możliwości wypłacenia jednorazowego odszkodowania dla osób uprawnionych do bezpłatnych mieszkań,  którzy  dobrowolnie by je opuścili zrzekając się prawa do lokalu zastępczego
 • konieczności wprowadzenia zapisu o możliwości refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych ze wskazań lekarskich dla pracowników pracujących na rejestratorach
 • zaliczania do stażu pracy okresów zatrudnienia  w prywatnych firmach urządzania lasu
 • poziomu stawki bazowej do obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej

Dla dalszego opracowania zmian w PUZP powołany został przez wszystkie związki zawodowe zespół,  w skład którego ze strony ZLP weszli : Bronisław Sasin, Grzegorz Cekus, Krzysztof Górski, Jerzy Przybylski.