Informacja ze spotkania Rady Krajowej ZLP z Dyrektorem Generalnym w dniu 22 października 2012r.

W dniu 2012-10-22 w Sękocinie odbyło się spotkanie z Rady Krajowej ZLP z dyrektorem generalnym LP Adamem Wasiakiem. Na spotkaniu ze strony kierownictwa LP obecni byli również zastępcy dyrektora generalnego – Marcin Polak i Jan Szramka oraz Agnieszka Grzegorczyk – naczelnik Wydziału Kadr i Doskonalenia Zawodowego oraz Piotr Młynarczyk –  naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej a także radca prawny DGLP – Marek Ratyński.

Zebrani omówili najważniejsze sprawy nurtujące obecnie pracowników LP, a w szczególności:

 1. Problemy związane z odbiórką drewna kłodowanego.

Strona związkowa przedstawiła postulaty dotyczące:

  •  dopuszczenia do odbiórki w stosach kłód o grubości powyżej 22 cm,
  •  zmiany dopuszczalnych wymiarów kłód w górę
  • dopuszczenia do wyrabiania surowca S4 w długościach ok. 2,5 m

Powyższe zdaniem ZLP pozwoli na usprawnienie pracy i ograniczy zbędne,  powtarzalne czynności związane z pomiarem drewna. Dodatkowo wyrabianie „długiego” opału zlikwiduje dotychczasowy anachronizm, który przy mechanicznej zrywce drewna jest uciążliwy i ekonomicznie nieuzasadniony oraz powoduje ograniczenie podaży drewna S4 na rynek detaliczny. Dyrektor Polak i Szramka pozytywnie wypowiedzieli się o przedstawionych postulatach.

 1. Metodologię szacunku brakarskiego

Zaproponowaliśmy dalsze upraszczanie sposobu wykonywania szacunku brakarskiego docelowo prowadzące do sporządzania całości szacunków za pomocą metod statystycznych z wyłączeniem sortymentów cennych i ew. bardzo nietypowych powierzchni.

 1. Problemy wynikające z zarządzenia dotyczącego mas ładunkowych

Ustalono, że zostanie opracowana aplikacja automatycznie wyliczająca masę drewna (w tonach) w rejestratorze podczas sporządzania kwitu wywozowego.

 1. Tematykę związaną z III filarem emerytur

Zakończył pracę powołany przez dyrektora z inicjatywy związków zawodowych zespół, który miał wypracować założenia do wdrożenia III filaru emerytur dla wszystkich pracowników LP. Obecnie DGLP zamówi jeszcze dodatkową ekspertyzę nt. ekonomicznych i prawnych aspektów tego tematu. Około połowy stycznia 2013 odbędzie się spotkanie z dyrektorem generalnym, na którym stronie związkowej przedstawione zostaną wyniki analiz i ekspertyz. Ustalono, że III filar powinien być wdrożony jak najszybciej.

 1. Sprawę nowej siatki płac

W dniu 2012-09-07 dyrektor skierował pismo do właściwego ministra w sprawie nowej siatki płac dla służby leśnej (wraz z propozycjami zmian). Oczekujemy na odpowiedź. Ponadto strony ustaliły, że 30  listopada br. odbędzie się spotkanie nt. wysokości stawki punktowej wynagrodzenia w następnym roku.

 1. Sprawę wysokości nagród jubileuszowych

W związku z wydłużenie czasu pracy ZLP postulował o  podniesienie nagrody jubileuszowej za 40 i więcej lat pracy do 400% (dotychczas 350%). Jest szansa na wprowadzenie powyższego od początku przyszłego roku.

 1. Tematykę mieszkaniową

W dniu 2012-10-17 dyrektor Wasiak podpisał nowe zarządzenie nt. mieszkań . W najbliższym czasie rozesłane zostaną  wytyczne w tym zakresie. Zgodnie z postulatami ZLP nie będzie już tzw. mieszkań rotacyjnych. Mieszkania uznane za zbędne dla prowadzenia gospodarki leśnej skierowane zostaną w całości do sprzedaży niezależnie od tego, kto je zamieszkuje. Zgodnie z obowiązującym obecnie  prawem leśniczowie i nadleśniczowie mogą je kupić po przejściu na emeryturę lub po zmianie stanowiska pracy. Rozważona zostanie możliwość wypłaty rekompensaty finansowej dla pracowników uprawnionych do bezpłatnych mieszkań, którzy dobrowolnie by je opuścili bez prawa do mieszkania zamiennego. Ustalono ponadto potrzebę zmiany zapisów Układu Zbiorowego tak, aby zmiana wysokości czynszu automatycznie powodowała zmianę wysokości dodatku mieszkaniowego dla pracowników, którzy utracili prawo do bezpłatnego mieszkania a którym mieszkania te nie zostały sprzedane.

 1. Wysokość rozjazdów

ZLP w RP uważa, że obecnie wypłacane rozjazdy nie rekompensują ponoszonych przez pracowników kosztów na utrzymanie samochodów prywatnych używanych do celów służbowych. W związku z tym :

  • w dalszym ciągu kierowane będą monity do właściwego ministra o zmianę stawki
  • ZLP wniósł o zarządzenie przez dyrektora kontroli wysokości wypłacanych w całym kraju rozjazdów – uważamy, że występują zbyt duże nieuzasadnione warunkami rozbieżności w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi dyrekcjami.
  • ZLP postuluje o wprowadzenie do Układu Zbiorowego Pracy zapisów rekompensujących straty pracowników z powodu używania samochodów prywatnych do celów służbowych
 1. Postulaty dotyczące zmian w umundurowaniu

Problem rozwiązany zostanie dwutorowo:

 • LP wniosą  do właściwego ministra o zmianę przepisów dotyczących umundurowania służby leśnej
 • Do Układu Zbiorowego Pracy wprowadzone zostaną dodatkowe sorty do użytku codziennego jak o tzw. ubrania korporacyjne do codziennej pracy.
 1. Zasady rozliczania w delegacji kosztów autostrad i parkingów.

Związek podniósł problem braku zgody niektórych pracodawców na rozliczanie w kosztach delegacji opłat za autostrady i parkingi. Ustalono zgodnie, że opłaty te jak najbardziej mogą być uwzględnione w kosztach delegacji przedstawianych do rozliczenia.

 1. Pozostałe ustalenia
 • nagroda za IV kwartał zostanie wypłacona w wysokości jak dotychczas
 • nagroda tzw. „świąteczna” – w wysokości minimum 40% nagrody kwartalnej
 • w zależności od sytuacji ekonomicznej strony uzgodnią w przyszłości ewentualne wypłacenie dodatkowej nagrody „rocznej”
 • Rajd Leśnika w przyszłym roku  – RDLP Wrocław, 8-10 sierpień