Petycja w sprawie zmian stawek za kilometr

16 października br. pracownicy Lasów Państwowych wraz z przedstawicielami Poczty Polskiej rozpoczęli akcję wysyłania petycji dotyczącej zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. poz. 271 z późn. zm.), poprzez dodanie paragrafu w brzmieniu:

Dla pojazdów użytkowanych przez listonoszy Poczty Polskiej S.A. oraz w służbie leśnej i służbie parków narodowych, stawki kwot o których mowa w § 2, podwyższa się, stosując mnożnik 1,2”.

Szczegółowe informacje o składaniu petycji można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/infrastruktura/skargi-wnioski-i-petycje

Wzór petycji został przesłany do wszystkich Przewodniczących Organizacji Zakładowych z prośbą o jej rozesłanie do członków Związku Leśników Polskich oraz do wszystkich pracowników LP.

Petycję można wysyłać elektronicznie na adres  skargi.wnioski@mi.gov.pl  w temacie wpisując PETYCJA lub wysłać w formie papierowej.

Tekst: Maria Bajsarowicz