Archiwum dnia: 15 kwietnia 2016

Nowości w ofercie MEDICOVER

redesign_logo_medicover

W załączonych plikach umieszczamy najnowsze informacje uzyskane z firmy Mentor w sprawie posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego MEDICOVER.

Polecamy lekturę:

Zasady refundacji 70/50

Kwota refundacji obejmuje 70% poniesionych kosztów za  świadczenia medyczne wykonane w danym kwartale (kalendarzowym). Limit kwotowy wynosi  500 zł  kwartalnie, na każdą Osobę Uprawnioną (w rozumieniu istnienia w bazie Pacjentów Medicover)  z zastrzeżeniem że:

Niewykorzystany limit refundacji w danym  kwartale nie jest przenoszony na przyszłe kwartały.

Kwota stanowiąca nadwyżkę przyznanego limitu 70% poniesionych kosztów do wysokości limitu 500zł na dany  kwartał nie podlega rozliczeniu w przyszłym kwartale kalendarzowym

Refundacji podlegają wyłącznie  wydatki  poniesione na świadczenia medyczne uzyskane  w okresie posiadania uprawnień do opieki medycznej, zgodnie z Umową Refundacji podlega zakres usług ambulatoryjnych objęty  Programem Opieki Medycznej  (zgodnie z załącznikiem do Umowy) z wykluczeniem:

–    Wizyt domowych,

–    Stomatologii,

–    Specjalistycznych procedur ambulatoryjnych

–     Całkowite koszty wykonanego świadczenia ponosi Osoba Uprawniona,  bezpośrednio w wybranej placówce medycznej,  zgodnie z obowiązującym w tej placówce cennikiem

Refundacja rehabilitacji – jedynie w sytuacji, kiedy brak dostępu zostanie potwierdzony przez zespół do spraw sieci medycznej, kwota zwrotu określana jest każdorazowo na podstawie na średniego kosztu obowiązującego w danym obszarze.

Osoba Uprawniona ubiegająca się o zwrot  kosztów zobowiązana jest do złożenia wniosku o refundację kosztów wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie 30 dni od daty wykonania usługi

Wniosek o refundację  wraz z dokumentami należy dostarczyć do Medicover Sp. z o.o.

Zespół Kontroli Zobowiązań zatwierdza wypłatę środków

Refundacja kosztów leczenia nastąpi w terminie do 30 dni od otrzymania  kompletu poprawnych dokumentów, na wskazany na wniosku numer konta bankowego.

Poradnia Leczenia Boreliozy_informator

Centralna_umawianie_badan_MP_LP_v2 01

Poradnia Leczenia Boreliozy_krótka informacja

regulamin refundacji

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW LECZENIA_27.09.2013

TELEFONICZNE_PORADY_MEDYCZNE_01092015