Archiwum miesiąca: maj 2016

Uchwały Zjazdu Regionu Górnośląskiego zgłoszone na Krajowym Zjeździe ZLP.

Związek Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego
Wnioski na Zjazd Krajowy ZLP w RP
18-19.03.2016r.

1. Zobowiązuje się Radę Krajową ZLP do renegocjacji umowy z firmą Medicover o dostęp bezpłatny do badań genetycznych w kierunku diagnozowania ryzyka wystąpienia nowotworów.
2. Zobowiązuje się Radę Krajową ZLP do renegocjacji umowy z firmą Medicover o dostęp do leczenia stomatologii zachowawczej w ramach pakietu „500zł/kwartał”.
3. Zobowiązuje się Radę Krajową ZLP o podjęcie działań celem przywrócenia zapisu § 33 PUZP opisującego naliczenie nagród jubileuszowych z uwzględnieniem studiów wyższych dla pracowników zatrudnionych po 2002r.
4. Zobowiązuje się Radę Krajową ZLP o podjęcie działań celem zaliczenia do stażu pracy zatrudnienia w ramach „zielonych miejsc pracy” w jednostkach LP.
5. Zobowiązuje się Radę Krajową ZLP do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie strojów korporacyjnych (umundurowania) dla pracowników zatrudnionych poza Służbą Leśną.
6. Zobowiązuje się Radę Krajową ZLP o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie mechanizmu powodującego uzyskanie przez pracownika mającego 5 lat do emerytury maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego dla danego stanowiska.
7. Zobowiązuje się Radę Krajową ZLP do kontynuacji działań związanych z ubezpieczeniami pracowniczymi i wdrożeniem pracowniczych programów emerytalnych.
8. Zobowiązuje się Radę Krajową ZLP do podjęcia czynności mających na celu uzupełnienie §17a PUZP mówiącego o osobach zatrudnionych na stanowiskach, na których przysługuje torba leśna o stanowisko inżyniera nadzoru.
9. Zobowiązuje się Radę Krajową ZLP do podjęcia działań w celu określenia przejrzystych i zrozumiałych zasad zastępstw pracowników.

Taką listę propozycji wniosków złożono na Zjeździe Krajowym Związku.


Przyjęte na Zjeździe Wnioski i Uchwały:

ZJAZD ZOBOWIĄZUJE RADĘ KRAJOWĄ DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH WNIOSKÓW:
Wniosek nr 1 Podjęcie działań zmierzających do uchylenia zapisów art. 58a ustawy o lasach dotyczącego obowiązku odprowadzania do budżetu państwa kwoty 2% przychodów ze sprzedaży drewna.
Wniosek nr 2 Podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zapisu w PUZP zgodnie z poniższą propozycją: Pracownik, z którym stosunek pracy został w trakcie roku rozwiązany bez jego winy otrzymuje prawo do nagród i premii proporcjonalnie do przepracowanego okresu. Prawo to nie wygasa w przypadku zgonu pracownika.
Wniosek nr 3 skreślono
Wniosek nr 4 Podjęcie działań celem przywrócenia w § 33 PUZP zapisu umożliwiającego naliczenie nagród jubileuszowych z uwzględnieniem studiów wyższych dla pracowników zatrudnionych po 2002 r.
Wniosek nr 5 Doprowadzenie do zmiany w tekście PUZP zapisu § 7 pkt 2 z „w roku” na „w ciągu roku od powierzenia zastępstwa”.
Wniosek nr 6 Doprowadzenie do dokonania w PUZP zmiany zasad przyznawania nagród jubileuszowych: 400% podstawy naliczenia wymiaru i 450% po przepracowaniu 45 lat.
Wniosek nr 7 Podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zapisu w PUZP zgodnie z poniższą propozycją: „Pracownikom zatrudnionym na stanowisku leśniczego lub osobie odpowiedzialnej za utrzymanie kancelarii leśnictwa przysługuje zwrot kosztów w wysokości 30% stawki wyjściowej”.
Wniosek nr 8 Wprowadzenie zapisu do PUZP o możliwości pobierania deputatu opałowego w naturze na pisemny wniosek pracownika z początkiem każdego roku kalendarzowego. Wniosek nr 9 Kontynuowanie działań zmierzających do kompleksowego rozwiązania problemu mieszkaniowego w LP.
Wniosek nr 10 Przywrócenie rocznej indeksacji wynagrodzenia w wysokości 1,5% wynagrodzenia zasadniczego.
Wniosek nr 11 Podjęcie działań mających na celu wprowadzenie mechanizmu powodującego uzyskanie przez pracownika mającego 5 lat do emerytury maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego dla danego stanowiska.
Wniosek nr 12 Kontynuowanie działań zmierzających do zmniejszania dysproporcji w wypłatach nagród i likwidacji w tym zakresie „kominów płacowych”.
Wniosek nr 13 Doprowadzenie do naliczania uprawnionych do awansów na podstawie pism określających procentowy udział zatrudnionych z zaokrąglaniem wyniku w górę.
Wniosek nr 14 Podjęcie działań w celu określenia przejrzystych i zrozumiałych zasad wykonywania zastępstw pracowników.
Wniosek nr 15 Kontynuowanie działań zmierzających do zwiększania zatrudnienia w LP, szczególnie w terenie.
Wniosek nr 16 Kontynuowanie działań związanych z ubezpieczeniami pracowniczymi i wdrożeniem pracowniczych programów emerytalnych.
Wniosek nr 17 Podjęcie działań zmierzających do utworzenia umowy o dodatkowe świadczenia medyczne i rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do korzystania z pakietów opieki medycznej (np. Medicover) o emerytów (bez kryterium wieku) oraz rodzin pracowników.
Wniosek nr 18 Podjęcie działań zmierzających do objęcia pracowników Służby Leśnej ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Wniosek nr 19 Renegocjowanie umowy w ramach pakietu medycznego z firmami ubezpieczeniowymi o bezpłatny dostęp do badań genetycznych w kierunku diagnozowania ryzyka wystąpienia nowotworów, oraz o dostęp do leczenia stomatologii zachowawczej.
Wniosek nr 20 Doprowadzenie do zmiany zapisu w §24 pkt 6 statutu Związku Leśników Polskich w RP, celem umożliwienia organizacji zjazdów sprawozdawczych w regionach do końca II kwartału każdego roku.
Wniosek nr 21 Podjęcie działań zmierzających do wyrównania ilości przysługujących punktów sortów mundurowych dla pracowników Straży Leśnej jak dla pracowników terenowych SL.
Wniosek nr 22 Wprowadzenie zapisów ustawowych umożliwiających zwolnienie z podatku dochodowego kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych w Parkach Narodowych.
Wniosek nr 23 Wprowadzenie dodatku zwiększającego za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych na jazdy terenowe jako współczynnik do stawki z zapisem w PUZP.
Wniosek nr 24 Powołanie Komisji Statutowej.
Wniosek nr 25 Umożliwienie wszystkim delegatom zapoznania się z treścią materiałów na Zjazd – wcześniejsze udostępnienie sprawozdania Rady Krajowej oraz Komisji Rewizyjnej drogą e-mail lub w dniu zjazdu przed rozpoczęciem obrad.
Wniosek nr 26 Doprowadzenie do zmian upraszczających klasyfikację drewna oraz realizację umów z odbiorcami drewna.
Wniosek nr 27 Prowadzenie działań zwiększających zatrudnienie w Lasach Państwowych, także poprzez zwiększanie obsady leśnictw, w których leśniczy odchodzi na emeryturę w ciągu najbliższego roku.
Wniosek nr 28 Prowadzenie działań umożliwiających wszystkim pracownikom wsparcie finansowe przy budowie własnego domu oraz umożliwienie nabywania zbędnych gruntów LP pod budowę.

UCHWAŁY ZJAZDU

Uchwała nr 1
Zjazd udziela absolutorium Radzie Krajowej za okres od ostatniego zjazdu 26.03.2015 r. do 18.03.2016 r.
Uchwała nr 2 Zjazd nadaje tytuł członka honorowego Związku Kol. Jerzemu Ślusarczykowi oraz Kol. Jerzemu Miliszewskiemu.
Uchwała nr 3 Zjazd zobowiązuje Radę Krajową do podjęcia działań zmierzających do systematycznego wzrostu wynagrodzeń, awansów w Parkach Narodowych oraz ujednolicenia płac docelowo do wysokości zbliżonej do wynagrodzeń w Lasach Państwowych.

PILNE – SANATORIUM

Koleżanki i koledzy jest możliwości wyjazdu do Sanatorium w Krynicy w terminie 15-29 maja – cena 52 zł za dzień za 1 osobę.

Z Centrali Związku otrzymaliśmy następującą wiadomość, z prośbą o przekazanie jej członkom Związku w Regionie:

Niestety dziś rano dotarła do mnie smutna informacja o rodzinnej tragedii Państwa, którzy mieli zarezerwowany pobyt w tym terminie.

To nasz związkowy pokój – 116.

Jeśli uda się Państwu znaleźć chętnych do skorzystania z tego terminu – bardzo proszę o odpowiedź do wtorku 17 maja.

Ewentualne zgłoszenia kierować na adres: zlpwrp@lasy.gov.pl

Wczasy w Jantarze.

Witam,

Na sezon wakacyjny, obejmujący lipiec i sierpień 2016 roku, otrzymaliśmy od OW Jantar 4 skierowania 2-osobowe.

Członkowie Związku Leśników Polskich mogą z nich skorzystać w promocyjnej cenie – z 25% bonifikatą.

Poniżej terminy turnusów oraz ich cena – koszt za jedną osobę.

30.06. – 14.07.2016 – 1.150 zł od osoby

16.07. – 30.07 .2016 -1.150 zł

01.08. – 15.08.2016 -1.150 zł

17.08. – 31.08.2016 -970 zł

Panie/Panów Przewodniczące/Przewodniczących bardzo proszę o przekazanie informacji w swoich Regionach/Okręgach, a następnie o wskazanie ew. osób zainteresowanych skorzystaniem z pobytu w OW Jantar.

O przyznaniu skierowania na wczasy zdecyduje kolejność zgłoszeń napływających od Przewodniczących do biura ZLP.

We wniosku o przyznanie wczasów poproszę o podanie imienia i nazwiska wczasowicza, adresu zamieszkania, nr PESEL oraz numeru tel. kontaktowego.

Na zgłoszenia od Państwa będę czekała do 3 czerwca 2016 roku.

Dziękuję.

Informację o wczasach zamieszczę też na naszej stronie www.

Pozdrawiam serdecznie.

Katarzyna Gozdek-Pawłowska

Starszy Referent

Związek Leśników Polskich w RP

ul. Grójecka 127

02-124 Warszawa

tel. 22 58 98 380

kom. 662 845 525

e-mail: zlpwrp@lasy.gov.pl
jantar

Ankieta w sprawie pakietu medycznego MEDICOVER.

34718-medicover_hor_nieb

Poniżej zamieszczono prośbę, jaka wpłynęła do Związków Zawodowych działających w PGL LP w sprawie wypełnienia ankiety badającej poziom satysfakcji klienta z usług MEDICOVER.

Prosimy w imieniu MENTORA i własnym o jak najliczniejsze wypełnienie załączonej ankiety, tym bardziej, że są w niej pytania o nowe rodzaje ubezpieczeń grupowych (OC pracowników PGL LP, fundusz emerytalny itp)

Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającą się trzecią rocznicą „pakietu zdrowotnego” Medicover zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie do dnia 16 maja krótkiej anonimowej ankiety dotyczącej satysfakcji z posiadanego  „pakietu zdrowotnego”

Ponadto  chcielibyśmy poznać Państwa opinię  na temat dodatkowych ubezpieczeń dostępnych na naszym rynku, które w naszej ocenie mogłyby się świetnie sprawdzić w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Państwa opinia wyrażona poprzez  Ankietę posłuży nam jako podstawa do dalszych działań zarówno w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych jak i pozostałych w zależności od Państwa opinii.

Pozwolimy sobie przypomnieć że obecnie „pakietem zdrowie” przygotowanym przez Mentor SA z inicjatywy strony społecznej objętych jest 19 176 pracowników oraz członków ich rodzin.

W związku z powyższym prosimy o poświęcenie 5 min. Państwa cennego czasu i wypełnienie ankiety zamieszczonej pod poniższym linkiem:

https://lp.mentor.pl/zgloszenie.php

Ankieta obowiązuje do 16 maja 2016

ZLP Rybnik – pożegnanie emerytów.

W miniony piątek 29.04.2016 roku w Nadleśnictwie Rybnik pożegnano dwoje członków Związku Leśników Polskich odchodzących na emeryturę.

Koleżankę Danutę Kowolik po przepracowaniu 31 lat (w tym 28 lat  będąc członkiem naszej Organizacji Zakładowej), jak również kolegę Marka Bojanowskiego po przepracowaniu 46 lat (w tym 34 lata będąc członkiem Organizacji ZLP w Rybniku).

Aby oprawa miała wyjątkowy smak, zadbaliśmy by nasi sygnaliści (oczywiście członkowie Związku) wydobyli kilka nut ze swoich instrumentów.

Nasz Związek zadbał o to, by uświetnić to wydarzenie wręczając przyznane na nasz wniosek Odznaki : Srebrną dla Danuty Kowolik oraz Złotą (Zasłużony Dla Leśników Polskich) dla  Marka Bojanowskiego oraz tradycyjne okolicznościowe zegarki (z pamiątkowym grawerunkiem).

We wspomnianym pożegnaniu uczestniczyli również emeryci z przewodniczącym Klubu Emerytów przy Nadleśnictwie Rybnik- emerytowanym Nadleśniczym kol. Andrzejem Kuca.

_IGP1471 _IGP1517 _IGP1520 _IGP1532 20160429_141902 20160429_142121 20160429_142140 20160429_142153 20160429_142227 20160429_142235 20160429_142244 20160429_142426