Uchwały Zjazdu Regionu Górnośląskiego zgłoszone na Krajowym Zjeździe ZLP.

Związek Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego
Wnioski na Zjazd Krajowy ZLP w RP
18-19.03.2016r.

1. Zobowiązuje się Radę Krajową ZLP do renegocjacji umowy z firmą Medicover o dostęp bezpłatny do badań genetycznych w kierunku diagnozowania ryzyka wystąpienia nowotworów.
2. Zobowiązuje się Radę Krajową ZLP do renegocjacji umowy z firmą Medicover o dostęp do leczenia stomatologii zachowawczej w ramach pakietu „500zł/kwartał”.
3. Zobowiązuje się Radę Krajową ZLP o podjęcie działań celem przywrócenia zapisu § 33 PUZP opisującego naliczenie nagród jubileuszowych z uwzględnieniem studiów wyższych dla pracowników zatrudnionych po 2002r.
4. Zobowiązuje się Radę Krajową ZLP o podjęcie działań celem zaliczenia do stażu pracy zatrudnienia w ramach „zielonych miejsc pracy” w jednostkach LP.
5. Zobowiązuje się Radę Krajową ZLP do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie strojów korporacyjnych (umundurowania) dla pracowników zatrudnionych poza Służbą Leśną.
6. Zobowiązuje się Radę Krajową ZLP o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie mechanizmu powodującego uzyskanie przez pracownika mającego 5 lat do emerytury maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego dla danego stanowiska.
7. Zobowiązuje się Radę Krajową ZLP do kontynuacji działań związanych z ubezpieczeniami pracowniczymi i wdrożeniem pracowniczych programów emerytalnych.
8. Zobowiązuje się Radę Krajową ZLP do podjęcia czynności mających na celu uzupełnienie §17a PUZP mówiącego o osobach zatrudnionych na stanowiskach, na których przysługuje torba leśna o stanowisko inżyniera nadzoru.
9. Zobowiązuje się Radę Krajową ZLP do podjęcia działań w celu określenia przejrzystych i zrozumiałych zasad zastępstw pracowników.

Taką listę propozycji wniosków złożono na Zjeździe Krajowym Związku.


Przyjęte na Zjeździe Wnioski i Uchwały:

ZJAZD ZOBOWIĄZUJE RADĘ KRAJOWĄ DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH WNIOSKÓW:
Wniosek nr 1 Podjęcie działań zmierzających do uchylenia zapisów art. 58a ustawy o lasach dotyczącego obowiązku odprowadzania do budżetu państwa kwoty 2% przychodów ze sprzedaży drewna.
Wniosek nr 2 Podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zapisu w PUZP zgodnie z poniższą propozycją: Pracownik, z którym stosunek pracy został w trakcie roku rozwiązany bez jego winy otrzymuje prawo do nagród i premii proporcjonalnie do przepracowanego okresu. Prawo to nie wygasa w przypadku zgonu pracownika.
Wniosek nr 3 skreślono
Wniosek nr 4 Podjęcie działań celem przywrócenia w § 33 PUZP zapisu umożliwiającego naliczenie nagród jubileuszowych z uwzględnieniem studiów wyższych dla pracowników zatrudnionych po 2002 r.
Wniosek nr 5 Doprowadzenie do zmiany w tekście PUZP zapisu § 7 pkt 2 z „w roku” na „w ciągu roku od powierzenia zastępstwa”.
Wniosek nr 6 Doprowadzenie do dokonania w PUZP zmiany zasad przyznawania nagród jubileuszowych: 400% podstawy naliczenia wymiaru i 450% po przepracowaniu 45 lat.
Wniosek nr 7 Podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zapisu w PUZP zgodnie z poniższą propozycją: „Pracownikom zatrudnionym na stanowisku leśniczego lub osobie odpowiedzialnej za utrzymanie kancelarii leśnictwa przysługuje zwrot kosztów w wysokości 30% stawki wyjściowej”.
Wniosek nr 8 Wprowadzenie zapisu do PUZP o możliwości pobierania deputatu opałowego w naturze na pisemny wniosek pracownika z początkiem każdego roku kalendarzowego. Wniosek nr 9 Kontynuowanie działań zmierzających do kompleksowego rozwiązania problemu mieszkaniowego w LP.
Wniosek nr 10 Przywrócenie rocznej indeksacji wynagrodzenia w wysokości 1,5% wynagrodzenia zasadniczego.
Wniosek nr 11 Podjęcie działań mających na celu wprowadzenie mechanizmu powodującego uzyskanie przez pracownika mającego 5 lat do emerytury maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego dla danego stanowiska.
Wniosek nr 12 Kontynuowanie działań zmierzających do zmniejszania dysproporcji w wypłatach nagród i likwidacji w tym zakresie „kominów płacowych”.
Wniosek nr 13 Doprowadzenie do naliczania uprawnionych do awansów na podstawie pism określających procentowy udział zatrudnionych z zaokrąglaniem wyniku w górę.
Wniosek nr 14 Podjęcie działań w celu określenia przejrzystych i zrozumiałych zasad wykonywania zastępstw pracowników.
Wniosek nr 15 Kontynuowanie działań zmierzających do zwiększania zatrudnienia w LP, szczególnie w terenie.
Wniosek nr 16 Kontynuowanie działań związanych z ubezpieczeniami pracowniczymi i wdrożeniem pracowniczych programów emerytalnych.
Wniosek nr 17 Podjęcie działań zmierzających do utworzenia umowy o dodatkowe świadczenia medyczne i rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do korzystania z pakietów opieki medycznej (np. Medicover) o emerytów (bez kryterium wieku) oraz rodzin pracowników.
Wniosek nr 18 Podjęcie działań zmierzających do objęcia pracowników Służby Leśnej ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Wniosek nr 19 Renegocjowanie umowy w ramach pakietu medycznego z firmami ubezpieczeniowymi o bezpłatny dostęp do badań genetycznych w kierunku diagnozowania ryzyka wystąpienia nowotworów, oraz o dostęp do leczenia stomatologii zachowawczej.
Wniosek nr 20 Doprowadzenie do zmiany zapisu w §24 pkt 6 statutu Związku Leśników Polskich w RP, celem umożliwienia organizacji zjazdów sprawozdawczych w regionach do końca II kwartału każdego roku.
Wniosek nr 21 Podjęcie działań zmierzających do wyrównania ilości przysługujących punktów sortów mundurowych dla pracowników Straży Leśnej jak dla pracowników terenowych SL.
Wniosek nr 22 Wprowadzenie zapisów ustawowych umożliwiających zwolnienie z podatku dochodowego kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych w Parkach Narodowych.
Wniosek nr 23 Wprowadzenie dodatku zwiększającego za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych na jazdy terenowe jako współczynnik do stawki z zapisem w PUZP.
Wniosek nr 24 Powołanie Komisji Statutowej.
Wniosek nr 25 Umożliwienie wszystkim delegatom zapoznania się z treścią materiałów na Zjazd – wcześniejsze udostępnienie sprawozdania Rady Krajowej oraz Komisji Rewizyjnej drogą e-mail lub w dniu zjazdu przed rozpoczęciem obrad.
Wniosek nr 26 Doprowadzenie do zmian upraszczających klasyfikację drewna oraz realizację umów z odbiorcami drewna.
Wniosek nr 27 Prowadzenie działań zwiększających zatrudnienie w Lasach Państwowych, także poprzez zwiększanie obsady leśnictw, w których leśniczy odchodzi na emeryturę w ciągu najbliższego roku.
Wniosek nr 28 Prowadzenie działań umożliwiających wszystkim pracownikom wsparcie finansowe przy budowie własnego domu oraz umożliwienie nabywania zbędnych gruntów LP pod budowę.

UCHWAŁY ZJAZDU

Uchwała nr 1
Zjazd udziela absolutorium Radzie Krajowej za okres od ostatniego zjazdu 26.03.2015 r. do 18.03.2016 r.
Uchwała nr 2 Zjazd nadaje tytuł członka honorowego Związku Kol. Jerzemu Ślusarczykowi oraz Kol. Jerzemu Miliszewskiemu.
Uchwała nr 3 Zjazd zobowiązuje Radę Krajową do podjęcia działań zmierzających do systematycznego wzrostu wynagrodzeń, awansów w Parkach Narodowych oraz ujednolicenia płac docelowo do wysokości zbliżonej do wynagrodzeń w Lasach Państwowych.