II Zawody Narciarskie Leśników

II Zawody Narciarskie Leśników o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach „Zwardoń 2016” odbędą się w dniu 05 marca 2016 roku.

REGULAMIN

I. CEL:

1. Popularyzacja i upowszechnianie narciarstwa jako zdrowej formy sportu i wypoczynku.

2. Integracja środowiska leśników poprzez rywalizację sportową.

II. ORGANIZATOR:

1. Związek Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego.

2. PGL LP Nadleśnictwo Ujsoły.

3. Stacja Narciarska „Zwardoń SKI” w Zwardoniu.

III. TERMIN I MIEJSCE:

Zawody odbędą się w dniu 05.03.2016r. na stoku Stacji Narciarskiej „Zwardoń SKI” W Zwardoniu (rozpoczęcie o godz. 9.00).

Zawody narciarskie

IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA:

 1. W zawodach mogą uczestniczyć pracownicy RDLP Katowice i wszystkich podległych jednostek organizacyjnych a także osoby zaproszone przez organizatora. W skład reprezentacji mogą wchodzić również członkowie rodzin pracowników lasów państwowych.
 2. Uczestników należy zgłosić do dnia 23.02.2016r wypełniając kartę zgłoszeniową, którą  należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: andrzej.porwisz@katowice.lasy.gov.pl.  Karta zgłoszeniowa do pobrania tutaj.
 3. Równocześnie należy dokonać wpłaty na konto organizatora wpisowego w wysokości 40zł za każdego dorosłego uczestnika lub 20 zł za dziecko poniżej 18 roku życia (Numer konta bankowego Rady Regionu Górnośląskiego 36 2030 0045 1110 0000 0294 7190 z dopiskiem „Zawody narciarskie Zwardoń 2016” oraz danymi umożliwiającymi identyfikacje wpłacających np „Kowalski + 2 osoby”, „nadleśnictwo Ujsoły 12 osób”).
 4. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie kasku ochronnego.
 5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem zawodów i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 6. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów. Numer startowy podlega zwrotowi, należy tego dokonać po ukończeniu drugiego przejazdu lub najpóźniej przed uroczystym zakończeniem zawodów.

V. KONKURENCJE ZAWODÓW:

 1. Slalom gigant na nartach (dwa przejazdy)
 2. Slalom gigant na snowboardzie po tej samej trasie (dwa przejazdy)

Każdy zawodnik pokonuje wyznaczoną trasę dwa razy. Nie ukończenie zjazdu, jazda przez światło bramki lub pominięcie którejkolwiek bramki wyznaczonej trasy powoduje dyskwalifikację zawodnika. Pomiar czasu i ustalanie kolejności będzie dokonywane elektronicznie.

W przypadku kategorii K1 i M1 dopuszcza się możliwość jazdy opiekuna przed zawodnikiem, pod warunkiem nie przekroczenia linii mety przez opiekuna.

W przypadku dużej liczby zawodników lub trudnych warunków pogodowych organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia zawodów do jednego przejazdu.

VI. PROGRAM ZAWODÓW

9.00 – 9.30 – aktualizacja listy uczestników w biurze zawodów przy dolnej stacji    wyciągu, wydawanie numerów startowych (zgodnie z kolejnością zgłoszeń),

9.30 – 9.45 – oglądanie trasy (zakaz jazdy po trasie zawodów)

10.00 – oficjalne otwarcie zawodów

10.20 – rozpoczęcie rozgrywania konkurencji (start pierwszego zawodnika)

12.30 – 15.00 – posiłek podczas trwania zawodów (wydawany na bloczki otrzymane przy wydawaniu numerów startowych)

15.00 – ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców, wręczenie nagród pamiątkowych wszystkim uczestnikom, zakończenie zawodów.

VII. KLASYFIKACJA ZAWODÓW

 1. 1.    Klasyfikacja indywidualna

 Zawody odbywać się będą w następujących kategoriach:

Slalom gigant  – narty:

a)    K1 – Dziewczynki do 12 roku życia (2014 – 2004)

b)    M1 – Chłopcy do 12 roku życia (2014 – 2004)

c)    K2 – Juniorki od 13 do 18 lat (2003 – 1998)

d)    M2 – Juniorzy od 13 do 18 lat (2003 – 1998)

e)    K3 – Kobiety od 19 do 40 lat (1997 – 1976)

f)     M3 – Mężczyźni od 19 do 40 lat (1997 – 1976)

g)    K4 – Kobiety od 41 do 54 lat (1975 – 1962)

h)   M4 – Mężczyźni od 41 do 54 lat (1975 – 1962)

i)     K5 – Kobiety rocznik 1961 i starszy

j)      M5 – Mężczyźni rocznik 1961 i starszy

Slalom – snowboard:

k)        SK – Kobiety open

l)         SM – Mężczyźni open

Kolejność startu poszczególnych kategorii zawodników: K1, M1, K2, M2,SK, SM, K5, K4, K3, M5, M4, M3; wewnątrz kategorii według kolejności numerów startowych.

Warunkiem sklasyfikowania w danej kategorii jest start przynajmniej czterech zawodników. W innym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch kategorii wiekowych w jedną.

O miejscu decyduje lepsza suma czasów uzyskanych w dwóch przejazdach.

Do drugiego przejazdu kwalifikują się zawodnicy, którzy ukończyli pierwszy przejazd. Zawodnicy zdyskwalifikowani po pierwszym przejeździe będą mogli wystartować w drugim przejeździe poza klasyfikacją. O dyskwalifikacji decyduje jury zawodów.

 1. Klasyfikacja drużynowa

Drużyna musi składać się z co najmniej 4 zawodników, będących pracownikami danej jednostki organizacyjnej RDLP Katowice. Wyniki klasyfikacji drużynowej oblicza się na podstawie punktów uzyskanych wg następującego klucza:

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Punkty

100

80

60

50

45

40

36

32

29

26

24

22

20

18

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Do klasyfikacji bierze się pod uwagę miejsca 4 najlepszych zawodników z danej drużyny. Zwycięzcą zostaje drużyna, która uzyska największą liczbę punktów.

 1. Klasyfikacja rodzinna

Drużyna rodzinna musi składać się z co najmniej 3 członków rodziny, z której przynajmniej jedna jest pracownikiem lasów państwowych. Do klasyfikacji bierze się pod uwagę sumę punktów uzyskanych przez 3 najlepszych zawodników danej rodziny w konkurencji indywidualnej. Punkty przyznawane są na podstawie tej samej tabeli co w klasyfikacji drużynowej. Zwycięzcą zostaje rodzina, która uzyska największą liczbę punktów.

VIII. NAGRODY

 1. Klasyfikacja indywidualna:

–          puchary za miejsca 1-3

–          nagrody rzeczowe za miejsca 1-3

–          dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników zawodów

 1. Klasyfikacja drużynowa:

–          puchar Dyrektora RDLP Katowice dla najlepszej jednostki RDLP

–          puchary za miejsca 2 –3

–          dyplomy za miejsca 1 – 6

 1. Klasyfikacja rodzinna:

–          puchary za miejsca 1 – 3

–          dyplomy za miejsca 1 – 6

IX. ZASADY FINANSOWANIA

Opłata wpisowa w zawodach wynosi 40 zł od osoby dorosłej, lub 20 zł od dziecka poniżej 18 roku życia. Pokrywa ona przygotowanie i wyznaczenie trasy, organizację zawodów, opiekę medyczną, ubezpieczenie NW zawodników, zakup dyplomów i upominków, posiłek w trakcie zawodów. Opłata nie obejmuje kosztów zakupu karnetów przejazdowych. Koszt karnetu całodziennego dla uczestników zawodów wynosi 40 zł/os. (plus 10 zł kaucja zwrotna).

Opłatę wpisową należy dokonać przelewem na konto organizatora (Numer konta bankowego Rady Regionu Górnośląskiego 36 2030 0045 1110 0000 0294 7190) z dopiskiem „Zawody narciarskie Zwardoń 2016” oraz danymi umożliwiającymi identyfikacje wpłacających.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zawodów zapewnia ubezpieczenie imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Każdy zawodnik powinien posiadać własny sprawny i kompletny sprzęt narciarski, niezbędny do uczestnictwa w zawodach. Obowiązkowo każdy zawodnik musi posiadać kask. (możliwość wypożyczenia w wypożyczalni)
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za ewentualne urazy zawodników i zniszczenia sprzętu sportowego.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania zawodów z powodu braku warunków śniegowych oraz wyłączne prawo interpretacji i ewentualnych zmian regulaminu.
 5. W przypadku małej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup, w tym przesunięcia przedziałów wiekowych.
 6. W kwestiach spornych lub nie przewidzianych regulaminem decyduje organizator.