I Zawody Narciarskie Leśników RDLP Katowice „Zwardoń 2015”

REGULAMIN
I Zawodów Narciarskich
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Katowicach „Zwardoń 2015”
28. 02. 2015

I. CEL:

1. Popularyzacja i upowszechnianie narciarstwa jako zdrowej formy sportu i wypoczynku.
2. Integracja środowiska leśników poprzez
rywalizację sportową.

II. ORGANIZATOR:

1. Związek Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego.
2. PGL LP Nadleśnictwo Ujsoły.
3. Stacja Narciarska „Zwardoń SKI” w Zwardoniu.

III. TERMIN I MIEJSCE:

Zawody odbędą się w dniu 28.02.2015r. na stoku Stacji Narciarskiej „Zwardoń SKI” W Zwardoniu (rozpoczęcie o godz. 9.00).

IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA:

1. W zawodach mogą uczestniczyć pracownicy RDLP Katowice i wszystkich podległych jednostek organizacyjnych a także osoby zaproszone przez organizatora. W skład reprezentacji mogą wchodzić również członkowie rodzin pracowników lasów państwowych.
2. Drużyny należy zgłosić do dnia 16.02.2015r wypełniając kartę zgłoszeniową, którą należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: andrzej.porwisz@katowice.lasy.gov.pl
3. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie kasku ochronnego.
4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem zawodów i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
5. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów. Numer startowy podlega zwrotowi, należy tego dokonać po ukończeniu drugiego przejazdu lub najpóźniej przed uroczystym zakończeniem zawodów.

V. KONKURENCJE ZAWODÓW:

1. Slalom gigant na nartach (dwa przejazdy)
2. Slalom gigant na snowboardzie po tej samej trasie (dwa przejazdy)

Każdy zawodnik pokonuje wyznaczoną trasę dwa razy. Nie ukończenie zjazdu, jazda przez światło bramki lub pominięcie którejkolwiek bramki wyznaczonej trasy powoduje dyskwalifikację zawodnika w danym przejeździe. Pomiar czasu i ustalanie kolejności będzie dokonywane elektronicznie.
W przypadku kategorii K1 i M1 dopuszcza się możliwość jazdy opiekuna przed zawodnikiem, pod warunkiem nie przekroczenia linii mety przez opiekuna.
W przypadku dużej liczby zawodników lub trudnych warunków pogodowych organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia zawodów do jednego przejazdu.

VI. PROGRAM ZAWODÓW

9.00 – 9.30 aktualizacja listy uczestników w biurze zawodów przy dolnej stacji wyciągu, wydawanie numerów startowych (zgodnie z kolejnością zgłoszeń), oglądanie trasy (zakaz jazdy po trasie zawodów pod rygorem dyskwalifikacji)
9.30 – 9.45 uroczyste otwarcie zawodów
10.00 rozpoczęcie rozgrywania konkurencji (start pierwszego zawodnika)
12.30 – 15.00 posiłek podczas trwania zawodów (wydawany na bloczki otrzymane przy wydawaniu numerów startowych)
15.30 ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców i uczestników, zakończenie zawodów.

W godzinach 9.00 – 16.00 nieograniczone korzystanie z wyciągu dla zawodników, dla osób towarzyszących możliwość wykupienia całodziennego karnetu w promocyjnej cenie 40zł/os (plus 10 zł kaucja zwrotna). Osoby te należy zgłosić w biurze zawodów podczas wydawania numerów startowych

VII. KLASYFIKACJA ZAWODÓW

1. Klasyfikacja indywidualna
Zawody odbywać się będą w następujących kategoriach:
Slalom – narty:
a) K1 – Dziewczynki – rocznik 1998 i młodszy
b) M1 – Chłopcy – rocznik 1998 i młodszy
c) K2 – kobiety rocznik 1997 i starszy
d) M2 – mężczyźni roczniki 1966 – 1997
e) M3 -mężczyźni rocznik 1965 i starszy
Slalom – snowboard:
f) open
Kolejność startu poszczególnych kategorii zawodników: a, b, f, c, e, d; wewnątrz kategorii według kolejności numerów startowych. O miejscu decyduje lepszy czas uzyskany w jednym z dwóch przejazdów.

2. Klasyfikacja drużynowa
Drużyna musi składać się z co najmniej 3 zawodników, będących pracownikami lasów państwowych.
Do klasyfikacji wlicza się sumę 3 najlepszych czasów, uzyskanych przez zawodników danej reprezentacji w konkurencji indywidualnej. Zwycięzcą zostaje drużyna, która uzyska najmniejszą łączną sumę czasów 3 zawodników.

3. Klasyfikacja rodzinna
Do klasyfikacji wlicza się sumę 2 najlepszych czasów, uzyskanych przez zawodników danej rodziny w konkurencji indywidualnej. W składzie drużyny rodzinnej musi znajdować się przynajmniej 1 pracownik lasów państwowych. Zwycięzcą zostaje rodzina, która uzyska najmniejszą łączną sumę czasów 2 zawodników.

VIII. NAGRODY

1. Klasyfikacja indywidualna:
– medale za miejsca 1-3
– nagrody rzeczowe za miejsca 1-3
– dyplomy dla wszystkich uczestników zawodów, medale dla wszystkich zawodników poniżej 18 roku życia
– upominki dla wszystkich uczestników zawodów
2. Klasyfikacja drużynowa:
– puchar dla najlepszej jednostki RDLP
– puchary za miejsca 2 –3
– dyplomy za miejsca 1 – 6
3. Klasyfikacja rodzinna:
– puchary za miejsca 1 – 3
– dyplomy za miejsca 1 – 6

IX. ZASADY FINANSOWANIA

Opłata wpisowa w zawodach wynosi 40 zł od osoby. Pokrywa ona przygotowanie i wyznaczenie trasy, organizację zawodów, opiekę medyczną, ubezpieczenie NW zawodników, zakup dyplomów i upominków, posiłek w trakcie zawodów. Opłata nie obejmuje kosztów zakupu karnetów przejazdowych. Koszt karnetu całodziennego dla uczestników zawodów i osób towarzyszących wynosi 40 zł/os. (plus 10 zł kaucja zwrotna)

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zawodów zapewnia ubezpieczenie imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Każdy zawodnik powinien posiadać własny sprawny i kompletny sprzęt narciarski, niezbędny do uczestnictwa w zawodach. Obowiązkowo każdy zawodnik musi posiadać kask. (możliwość wypożyczenia w wypożyczalni)
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za ewentualne urazy zawodników i zniszczenia sprzętu sportowego.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania zawodów z powodu braku warunków śniegowych oraz wyłączne prawo interpretacji i ewentualnych zmian regulaminu, lub do przeprowadzenia jednego przejazdu.
5. W przypadku małej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup, w tym przesunięcia przedziałów wiekowych.
6. W kwestiach spornych lub nie przewidzianych regulaminem decyduje organizator.