Odzież i środki ochrony BHP

Związek Leśników Polskich otrzymał do zaopiniowania projekt „Ramowej tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników PGL Lasy Państwowe” opracowany przez Generalną Dyrekcję LP. Dokument ten został rozesłany pocztą elektroniczną do wszystkich przewodniczących zakładowych organizacji związkowych celem zapoznania się z nim. Ewentualne uwagi do projektu będą zbierane w czasie najbliższego zebrania Rady Regionu Górnośląskiego, które odbędzie się na przełomie września i października.