Zjazd Sprawozdawczy ZLP Regionu Górnośląskiego

Zjazd rozpoczął się wprowadzeniem Sztandaru przez poczet sztandarowy, następnie Przewodniczący Regionu Górnośląskiego ZLP w RP Grzegorz Cekus przywitał wszystkich obecnych na sali, szczególnie Przewodniczącego Rady Krajowej ZLP w RP Bronisława Sasina oraz delegatów. Dokonano wyboru komisji skrutacyjnej: Grażyna Rychlewska, Marian Mrózek i Marek Cholewa, oraz sekretarza zjazdu Jolanta Mościchowska i Marek Cholewa. W komisji uchwał i wniosków, zasiedli: Piotra Chrzęszczyk, Krzysztof Boruń i Mirosław Siuda.

Kolejnym punktem Zjazdu było wręczenie odznaczeń związkowych następującym osobom: Marek Łach (nieobecny) Złota odznaka zasłużonego dla leśników polskich, Wojciech Kubica i Marek Cholewa – srebrna odznaka oraz Samuel Śliwa i Piotr Chrzęszczyk – brązowa odznaka. Odznaczenia wręczył Bronisław Sasin – Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

3

4

Następnie głos zabrał Przewodniczący ZLPwRP Bronisław Sasin, który przekazał delegatom krótki rys historyczny swojej osoby, poinformował, że ze względu na wiek, będzie Przewodniczącym tylko jedną kadencję. Uzasadnił swoją decyzję, o przyjęciu etatu w lasach zgodnie z ustawą o Związkach Zawodowych, by całkowicie oddać się potrzebom Związku. Następnie omówił swoją dotychczasową działalność po objęciu funkcji Przewodniczącego, ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji płacowych (awanse, podniesienia kwoty bazowej na „punkcie”, nagrody). Poinformował, że po raz pierwszy w historii LP z  inicjatywy naszego Związku doszło do spotkania roboczego z Solidarnością leśników, celem wypracowania wspólnego stanowiska Związków Zawodowych wobec Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, co znacznie podnosi skuteczność negocjacyjną z Dyrektorem Generalnym. Priorytetem wspólnym jest wypracowanie polityki mieszkaniowej w PGL LP, celem umożliwienia sprzedaży zbędnych leśniczówek, itp.

9

Po wystąpieniu Przewodniczącego Sasina, nastąpiło uroczyste pożegnanie odchodzącej na emeryturę Grażyny Rychlewskiej, podkreślono jej dokonania dla Związku Leśników Polskich, przypominając, że była ona inicjatorem reaktywacji ZLP w Katowicach oraz jego pierwszym przewodniczącym. Przewodniczący Bronisław Sasin imieniu swoim oraz całej Rady Krajowej ZLP wręczył kol. Rychlewskiej pamiątkowy list, książkę oraz kwiaty. Kolega Cekus wręczył kwiaty oraz prezent pożegnalny. Koleżanka Grażyna podziękowała za tak wyjątkowe pożegnanie, krótko podsumowując swoją działalność w ZLP.

8

5

Przewodniczący Grzegorz Cekus przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Prezydium Rady regionu Górnośląskiego omawiając szczegółowo realizacje uchwał poprzedniego zjazdu oraz inne działania Prezydium w roku sprawozdawczym. Po pierwsze omówił założenie i prowadzenie strony internetowej www.zlpkatowice.pl , co skutkowało na poziomie Kraju założeniem podobnej strony www.zlpwrp.pl prowadzonej przez katowickiego sekretarza Marka Łacha. Omówił swój udział w spotkaniach z ministrem Korolcem, dyrektorem LP Adamem Wasiakiem – w sprawie zmian ustawy o lasach, płacowych, III filar ubezpieczeń i innych (kłodowanie drewna, szacunki brakarskie, masy ładunkowe drewna, długi opał S4). Działanie w sprawie funkcjonowania sanatorium w Krynicy oraz ośrodka w Jantarze.

Następnie skarbnik Marek Cholewa przedstawił sprawozdanie finansowe związku. Poinformował wszystkich obecnych, że ZLP w Nadleśnictwie Siewierz liczy 66 członków i jest to chyba najliczniejsza organizacja Związkowa w Kraju, zasugerował by brać z niej przykład. Przewodniczący Sasin złożył deklarację, że jeśli otrzyma zaproszenie na Zebranie do Siewierza to je z chęcią przyjmie.

Po sprawozdaniu Skarbnika, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Górecki przedstawił informację z działalności komisji rewizyjnej. Po zakończeniu referatu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawnioskował o udzielenie absolutorium Prezydium ZLP w Katowicach za okres 2012 r.

Pierwszym punktem drugiego dnia zjazdu było wystąpienie delegata z Nadleśnictwa Świerklaniec Roberta Węgrzyna, Prezesa Stowarzyszenia Borrelia, założonego przez pracowników Nadleśnictwa Świerklaniec celem propagowania profilaktyki przeciw kleszczowej oraz pomocy osobom chorym na boreliozę. Kolega Węgrzyn zachęcił wszystkich zainteresowanych tematem borelioza do odwiedzania strony internetowej Stowarzyszania ( http://borrelia.pl.tl/ )

Przystąpiono do wyborów uzupełniających delegata na Zjazd Krajowy Związku. Zgłoszeni kandydaci: Beata Miedzińska (Złoty Potok), Wojciech Kubica (Świerklaniec), Samuel Śliwa (Rudy). Delegatem wybrany został kolega Kubica Wojciech.

W wyborach na członka rady Krajowej zgłoszono kandydatów: Piotr Chrzęszczyk (Kobiór), Mirosław Cudak (Gidle) i Krzysztof Seweryn (Siewierz). Członkiem rady Krajowej wybrany został kolega Piotr Chrzęszczyk.

Gościem drugiego dnia zjazdu był Dyrektor RDLP w Katowicach dr inż. Kazimierz Szabla w towarzystwie Naczelnika BHP mgr inż. Wojciecha Jaronia. Dyrektor opisał sytuację obecną w lasach jako wyjątkowo spokojną, bez wyraźnych niebezpieczeństw, lecz podkreślił, że sytuacja wokół Lasów jest dynamicznie zmienna. Projekty ochrony lasów, zwiększenie rozmiarów cięć w nowych rewizjach PUL, prace nad Strategią Lasów Państwach – w tym polityki kadrowej i polityki mieszkaniowej.

19

Po zakończeniu wystąpienia Dyrektora, doszło do miłej uroczystości, mianowicie, Przewodniczący Stowarzyszenia Borrelia, podkreślając zasługi w tworzeniu Stowarzyszenia, wręczył Dyrektorowi symboliczny tytuł honorowego członka Stowarzyszenia.

borrelia

Następnie oddano głos Naczelnikowi Jaroniowi, który zreferował postęp prac nad dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, podkreślił, że przed podjęciem ostatecznej decyzji należy bardzo dokładnie obliczyć koszty tego przedsięwzięcia. Zadeklarował, że do końca roku, będą zarekomendowane jakieś rozwiązania wszystkim Nadleśniczym.

W następnej części Zjazdu przyjęto uchwały, które zostały przekazane Prezydium do realizacji. Reasumując, Zjazd należy uznać za udany.

Marek Cholewa