Komunikat ze spotkania przedstawicieli ZLP w RP i NSZZ Solidarność

W dniu 25 lutego 2013 roku w Puszczykowie odbyło się spotkanie w/w Związków Zawodowych w sprawie nowelizacji Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PGL LP. W drodze negocjacji strony zgodnie ustaliły:

  • potrzebę nowelizacji zapisów PUZP
  • listę tematów do dalszych prac
  • porozumienie na temat dalszego trybu prac