Archiwum dnia: 5 marca 2012

Informacja Przewodniczącego ze spotkania z Dyrektorem Generalnym LP.

W dniu 2012-03-01 w Warszawie odbyło się spotkanie z Rady Krajowej ZLP z dyrektorem generalnym LP Adamem Wasiakiem. Na spotkaniu ze strony kierownictwa LP obecni byli również Agnieszka Grzegorczyk – Naczelnik Wydziału Kadr i Doskonalenia Zawodowego oraz Piotr Młynarczyk – p.o. Naczelnika Wydziału Infrastruktury Leśnej.

Podczas zebrania dyrektor Wasiak przedstawił w skrócie swoje zamierzenia i plany związane z nowo objętym stanowiskiem w tym potrzebę decentralizacji zarządzania. Podkreślił, że jego zdaniem głównym „majątkiem” LP są pracownicy. Ponadto:

 • Przedstawił bieżącą sytuację finansową  Lasów określając ja jako dobrą z raczej stabilną perspektywą. Plan finansowy przewiduje znaczne inwestycje w roku bieżącym, głównie w drogi.
 • Omówił kwestie związane z planami Ministra Środowiska odnośnie podatku CIT.
 • Zaznaczył, że potrzebne jest stworzenie spójnej wizji (strategii) działalności LP w bliskiej i dalszej przyszłości. W tym celu odbędą się szerokie konsultacje społeczne m.in. ze środowiskami naukowymi.
 • Niezbędne jest unormowanie spraw na styku LP i przemysłu drzewnego.
 • Wyraził swój pogląd, że sprzedaż mieszkań zbędnych powinna ulec zdecydowanemu przyspieszeniu, ok. 15 marca  planowane jest na ten temat spotkanie z dyrektorami regionalnymi. Dyrektor Wasiak nie wykluczył całkowitego odejścia od darmowych mieszkań i sprzedaży wszystkich zbędnych lokali, bez względu na to, kto je zajmuje. Sprawa mieszkań powinna zostać definitywnie unormowana.
 • Dyrektor,  tak jak strona związkowa jest zdania, że generalnie z LP powinny zniknąć powołania na stanowiska,  a zastąpić je należy umowami o pracę. Wyjątek – dyrektorzy i nadleśniczowie.
 • Jeżeli sytuacja finansowa nie ulegnie pogorszeniu to po III kwartale bieżącego roku odblokowana zostanie możliwość przyjmowania do pracy w LP.
 • W nawiązaniu do dwóch powyższych punktów dyrektor zamierza odejść od doraźnych programów tzw. restrukturyzacji , optymalizacji itd. na poziom spójnej i czytelnej polityki kadrowej. Związana jest z tym potrzeba jasnego określenia celów i realnych potrzeb związanych z zatrudnieniem w LP.
 • Końcem marca lub początkiem kwietnia planowane jest spotkanie na temat płac, w tym poziomu stawki wyjściowej.

Ze strony ZLP przedstawione zostały dyrektorowi postulaty dotyczące miedzy innymi:

 • Potrzeby całościowego przeanalizowania obciążenia pracą na poszczególnych stanowiskach w LP z uwzględnieniem pojawiających się nowych zadań, wyzwań i potrzeb (np. postępująca informatyzacja, działalność edukacyjna, wzrastające pozyskanie, archaiczność metod odbiórki kłód, zmniejszenie mas ładunkowych, a przez to zwiększenie ilości samochodów do obsłużenia przy wywozie itd.)
 • Pilnego unormowania spraw mieszkaniowych.
 • Stworzenia spójnej nowej siatki płac.
 • Pilnego wdrożenia nowych zasad odbiórki drewna kłodowanego.
 • Problemu dalece niedostatecznego zwrotu kosztów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
 • Odejścia od powoływania na stanowiska na rzecz zawierania zwykłych umów o pracę.
 • Problemu zwiększania średniego wieku pracowników LP, tworzenia się luki pokoleniowej  i związanej z tym potrzeby płynnego stałego uzupełniania kadr o młodych ludzi (odblokowania możliwości zatrudniania absolwentów szkół leśnych).

W drugiej części spotkania omówione zostały sprawy bieżące związku. Przyjęto preliminarz finansowy na rok 2012. Przedstawiono sprawy związane z rajdem i uzgodniono:

 • Termin – 5-8 wrzesień.
 • Miejsce – RDLP Piła i Drawieński PN.
 • Koszta i noclegi – zasadniczo bazy mniejsze, ceny również.

Pozdrawiam: Grzegorz Cekus