70 urodziny Straży Leśnej

big_straz_lesna_orzelek

Trochę historii.

Batalion Ochrony Lasów.
Rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego z dnia 6 czerwca 1946r. Samodzielny Batalion Ochrony Lasów został rozformowany , a w jego miejsce utworzono Straż Leśną zorganizowaną na wzór wojskowy podległą Ministrowi Leśnictwa .W związku z wojskowym charakterem Straż Leśna składała się początkowo z oficerów mianowanych przez Ministra Leśnictwa oraz szeregowych mianowanych przez właściwe organa administracji lasów państwowych.
Zmiana nastąpiła ustawą z dnia 1 marca 1949r.o zmianie dekretu o Straży Leśnej (Dz. U. Nr 18, poz.110). Od dnia wejścia w życie w/w ustawy organizację Straży Leśnej ustalił Minister Leśnictwa w porozumieniu z Ministrem Bezpieczeństwa Publicznego. Formacja ta straciła wojskowy charakter, a wraz ze zmianą art. 5 dekretu zastąpiono pojęcie oficerów i szeregowych terminem funkcjonariusze Straży Leśnej. W tym stanie prawnym formacja ta działała do 1 stycznia 1992r. tj. do wejścia w życie ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444).
Ustawa o lasach z 1991r. uchyliła dekret o Straży Leśnej likwidując tą formację. W jej miejsce powołano samodzielnie działających strażników leśnych pracujących w ramach wieloosobowego stanowiska pracy. Początkowo pracownicy ci podlegali inżynierowi nadzoru, którego przełożonym był nadleśniczy. Następnie, po zmianie organizacyjnej pracą wieloosobowego stanowiska strażników kierował koordynator straży leśnej –będący strażnikiem leśnym. Nie był on jednak przełożonym strażników leśnych a jedynie organizował i synchronizował ich pracę. Przełożonym strażników był w tym czasie nadleśniczy. Taka regulacja zwalczania szkodnictwa leśnego nie sprawdziła się w praktyce, a lawinowo rosnące szkodnictwo leśne na przestrzeni 1992-1997r. zmusiło ustawodawcę do ponownego utworzenia Straży Leśnej.
Art. 47 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r o zmianie ustawy o lasach (Dz. U. Nr 54, poz.349) utworzył w Lasach Państwowych Straż Leśną, której zadaniem jest zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego. Należy stwierdzić, że mimo reaktywowania tej formacji nie osiągnęła ona do dnia dzisiejszego poziomu organizacyjnego Straży Leśnej funkcjonującej na podstawie dekretu z 1946r.

Wszystkim naszym kolegom pracownikom Straży Leśnej życzymy bezpiecznej służby i satysfakcji z wykonywanej pracy.