Konkurs na stanowisko administracji i obsługi w biurze Związku Leśników Polskich

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

OGŁASZA KONKURS NA ZATRUDNIENIE

na stanowisko specjalisty ds. związanych z administracją i obsługą biura związku

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa


Adres :
02-124 Warszawa
ul. Grójecka 127
Biurowiec Generalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych
Wymagania dotyczące stanowiska:

 • wykształcenie: preferowane wyższe leśne lub zarządzania i administracji;
 • wiedza z zakresu promocji, reklamy, public relations, nowych mediów;
 • znajomość programów graficznych umożliwiających przygotowanie materiałów promocyjnych;
 • umiejętność szybkiego, samodzielnego konstruowania tekstów informacyjnych i reklamowych;
 • znajomość języka angielskiego;
 • obywatelstwo polskie.

Pożądane cechy kandydata:

 • dynamizm, kreatywność i zaangażowanie w wykonywaną pracę;
 • skuteczność i konsekwencja w działaniu;
 • zdolność łatwego nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dokładność, terminowość;
 • wysoka kultura osobista.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
 • kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

W dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy. Ostateczną decyzję podejmie Przewodniczący ZLP w RP po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej i Prezydium ZLP w RP.
Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.
Związek może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 25.11.2015 r.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do dnia 15 grudnia 2015r.
O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie .

Miejsce składania dokumentów:
Związek Leśników Polskich w RP
02-124 Warszawa
ul. Grójecka 127
w zamkniętej kopercie oznaczonej : Konkurs ZLP w RP

Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail,
numer telefonu.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich „Wymaganych dokumentów i oświadczeń” zostanie odrzucona.

Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą sporządzenia oświadczenia, w przeciwnym razie oferta kandydata zostanie odrzucona.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.